algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

VAN

REGIOMERCIAL BV handelend onder de naam Full Motion Media

ARTIKEL 1. DEFINITIES:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Regiomercial B.V. handelend onder de naam Full Motion Media (hierna: FMM) gevestigd te Hoogeveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 24166461.
Videowerken: door Opdrachtnemer opgeleverde video en/of beeldproducties voor internet, TV, schermen, mobiel of andere media-dragers.
Streaming/ hosting: het vertonen van internetvideo's via VMS van Opdrachtnemer.
Contractant: een rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst wil aangaan/aangaat of is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
Partijen: Opdrachtnemer en Contractant.
Overeenkomst: de afspraken tussen Opdrachtnemer en Contractant vastgelegd in een formulier, document of op andere wijze, op grond waarvan Opdrachtnemer één of meerdere Diensten verricht.
Dienst(en): de op grond van een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Contractant door Opdrachtnemer te verrichten dienst(en) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
Zaken: De apparatuur en/of Werken die door Opdrachtnemer aan Contractant wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de Diensten van Opdrachtnemer.
Werken: Al het door en namens Opdrachtnemer gegenereerde werkresultaat en mogelijk daarbij gegenereerde rechten van intellectuele eigendom welke direct voortvloeien uit door of namens Opdrachtnemer verrichte Diensten.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN TOTSTANDKOMING:

2.1 Deze algemene voorwaarden inclusief de richtlijnen voor commercials zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door Opdrachtnemer leveren van videowerken, e-magazines, advies, hosting, streaming en diensten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.2 Een verwijzing door Contractant naar de eigen algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden heeft geen effect, tenzij Contractant daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Opdrachtnemer uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van Contractant en andere op documenten van Contractant afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
2.3 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Contractant voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Opdrachtnemer gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van Contractant te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Contractant is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.
2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.6 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES:

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 (veertien) dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Contractant schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.5 Reis- en verblijfkosten in Nederland en andere kosten met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden zijn in het honorarium begrepen, tenzij anders wordt overeengekomen. Reis- en verblijfkosten buiten Nederland en andere kosten met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden zijn niet in het honorarium begrepen.
3.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTNEMER:

4.1 Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat de werkzaamheden, die zij in het kader van de Overeenkomst verricht, worden uitgevoerd door ter zake deskundig personeel en zal zich ervoor inspannen dat de werkzaamheden naar beste weten en kunnen worden uitgevoerd.
4.2 Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van stagnatie in of ontbreken van toelevering van voor de Dienst benodigde hulpmiddelen of onderdelen zal Opdrachtnemer zich inspannen om Contractant een passend alternatief aan te bieden.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN DE CONTRACTANT:

5.1 Contractant zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, zonder hiervoor kosten aan Opdrachtnemer in rekening te brengen.
5.2 Contractant is verantwoordelijk voor de juiste invoer en aanlevering van gegevens. Indien blijkt dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens onjuist zijn ingevoerd c.q aangeleverd, heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en het recht om de hierdoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
5.3 Contractant zal volledige medewerking verlenen aan opdrachtnemer om op redelijke termijn de oplevering van de Videowerken te kunnen realiseren. Opdrachtnemer zal één maanden na opdracht bij het niet kunnen opleveren van de Videowerken, door aantoonbare stagnatie in het proces door Contractant, vijfennegentig procent van het ordertotaal in rekening brengen. De overige vijf procent zal worden gefactureerd bij oplevering van de Videowerken.
5.4 Contractant zal de ter beschikking gestelde Diensten/producten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en/of gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van (kinder)pornografie en seksuele uitingen in woord en beeld of het op andere wijze lastig vallen van personen.

Inleiding
Commercials van FMM moeten voldoen aan de nationale en lokale wetten en voorschriften, standaarden en praktijken van mediakanalen, internetstandaarden en -wetten, en andere toepasselijke richtlijnen voor reclame (gezamenlijk "richtlijnen").
FMM streeft naar het aanbieden van reclame die waarheidsgetrouw is, op feiten is gebaseerd, op geen enkele manier misleidend is en getuigt van goede smaak. Daartoe worden deze richtlijnen gebruikt om adverteerders instructies te geven en te informeren over de juiste regels en normen voor het personaliseren en publiceren van advertenties via FMM.
FMM behoudt zich altijd het recht voor om een advertentie te accepteren of weigeren of om een adverteerder te verplichten content te verwijderen of herzien. FMM is niet verantwoordelijk en op geen enkele manier aansprakelijk voor content die u verstrekt of advertenties die u publiceert.
Grove/vulgaire content
Advertenties mogen niet direct of indirect vulgair, obsceen, godslasterlijk of pornografisch zijn. In sommige regio's mogen advertenties geen naakt bevatten. Advertenties mogen ook niet bedreigend, grof, intimiderend of haatdragend (bijvoorbeeld
jegens rassen of etnische groepen) zijn of anderszins in strijd zijn met sociale normen en waarden.
Alcoholische dranken
In sommige regio's zijn advertenties voor sterke drank of gedistilleerde alcohol niet toegestaan. Adverteerders mogen reclame maken voor bier en wijn overeenkomstig nationale en regionale wetten en voorschriften, regels en richtlijnen van de regulerende instantie, en toepasselijke richtlijnen van bijvoorbeeld mediakanalen. Hierbij geldt onder andere het volgende:
In bepaalde regio's mag de daadwerkelijke consumptie van alcoholische dranken niet in beeld worden gebracht, waaronder geluidseffecten of opnamen van drinkende mensen. In advertenties mag niet worden aangezet tot buitensporige consumptie of het gebruik van alcohol door minderjarigen. In advertenties mag in het algemeen niet het alcoholpercentage van het bier of de wijn worden genoemd. Indien wettelijk verplicht, moeten adverteerders de naam en plaats bekendmaken van de brouwer, producent, verpakker, groothandelaar of verslaggever die verantwoordelijk is voor de uitzending.
Nationale vlag
In advertenties waarin een nationale vlag wordt gebruikt of in beeld wordt gebracht, dient de vlag op een waardige, passende manier te worden behandeld.
Beschikbaarheid van producten en services
In advertenties moet worden aangegeven als producten of services slechts beperkt kunnen worden gedistribueerd of slechts beperkt beschikbaar zijn. Als uw producten of services bijvoorbeeld nog niet of niet beschikbaar zijn in het grootste deel van de markt waar uw advertenties worden gepubliceerd, moet deze beperking duidelijk blijken uit uw advertentie.
Minderjarigen
Advertenties die op minderjarigen zijn gericht, moeten voldoen aan nationale en regionale wetten en voorschriften en alle regels en voorschriften van de regulerende instantie.
Bewijzen voor beweringen
Beweringen in advertenties moeten worden onderbouwd (voordat de advertenties worden gepubliceerd) met geldige en betrouwbare onderzoeken of bewijsstukken. Bewijzen voor beweringen moeten voldoen aan nationale en regionale wetten en voorschriften, regels en richtlijnen van de regelgevende instantie, en toepasselijke richtlijnen van bijvoorbeeld mediakanalen.
Vergelijkende reclame
In advertenties waarin producten of services worden vergeleken, mogen verschillen niet onjuist worden voorgesteld of worden overdreven en mag niet anderszins een valse, bedrieglijke of misleidende indruk worden gewekt. Vergelijkende reclame moet voldoen aan nationale en regionale wetten en voorschriften, regels en richtlijnen van de regelgevende instantie, en toepasselijke richtlijnen van bijvoorbeeld mediakanalen.
Wedstrijden en sweepstakes
Behoudens speciale gevallen waarvoor Full Motion Media goedkeuring heeft verleend, accepteert Full Motion Media geen advertenties voor wedstrijden of sweepstakes.
Voorbehoedsmiddelen
Advertenties voor condooms en andere voorbehoedsmiddelen moeten voldoen aan nationale en regionale wetten en voorschriften, regels en richtlijnen van de regelgevende instantie, en toepasselijke richtlijnen van bijvoorbeeld mediakanalen.
Controversiële kwesties
Full Motion Media volgt in het algemeen het beleid van mediakanalen, die meestal advertenties voor controversiële onderwerpen niet toestaan. Politieke advertenties vallen vaak buiten het verbod op advertenties voor controversiële kwesties. Politieke advertenties moeten voldoen aan nationale en regionale wetten en voorschriften, regels en richtlijnen van de regelgevende instantie, en toepasselijke richtlijnen van bijvoorbeeld mediakanalen.
Demonstraties, gedramatiseerde scènes, reconstructies en simulaties
Advertenties die content met demonstraties, gedramatiseerde scènes, reconstructies, simulaties, tests, experimenten of andere technische, mechanische, elektronische of chemische vertoningen bevatten, moeten voldoen aan nationale en regionale wetten en voorschriften, regels en richtlijnen van de regelgevende instantie, en andere toepasselijke richtlijnen van bijvoorbeeld mediakanalen. U moet bijvoorbeeld het product of de service in kwestie nauwkeurig beschrijven en aangeven wanneer acteurs in een reconstructie worden gebruikt ter vervanging van bestaande personen.
Dieet- en voedingssupplementen
Advertenties voor dieetsupplementen moeten voldoen aan nationale en regionale wetten en voorschriften, regels en richtlijnen van de regelgevende instantie, en toepasselijke richtlijnen van bijvoorbeeld mediakanalen.
Steunbetuigingen en getuigenissen
Advertenties met steunbetuigingen of getuigenissen moeten de eerlijke mening en ervaring van de betreffende persoon bevatten en mogen geen beweringen bevatten die niet door de adverteerder kunnen worden aangetoond. Alle steunbetuigingen en getuigenissen moeten voldoen aan nationale en regionale wetten en voorschriften, regels en richtlijnen van de regelgevende instantie, en toepasselijke richtlijnen van bijvoorbeeld mediakanalen.
Financiële advertenties
In advertenties voor banken, fondsen, aandelen, obligaties, effecten, verzekeringen, onroerend goed en andere investeringen moeten alle wezenlijke beperkingen, risicofactoren en kwalificaties worden vermeld. Bovendien moeten de advertenties
voldoen aan nationale en regionale wetten en voorschriften, regels en richtlijnen van de regelgevende instantie, en andere toepasselijke richtlijnen van bijvoorbeeld mediakanalen, waaronder voorschriften van toepasselijke beroepsverenigingen of
vakgroepen.
Vuurwapens en munitie
Full Motion Media accepteert geen advertenties voor vuurwapens en/of munitie.
Voedingsmiddelen
In advertenties mag de voedingswaarde van eetwaren niet worden overdreven. Beweringen over gezondheid, zoals beweringen dat voedingsmiddelen "voedzaam" of "gezond" zijn, moeten worden aangetoond en in het kader van een totaal dieet worden
gedaan. Alle advertenties voor voedingsmiddelen moeten voldoen aan nationale en regionale wetten en voorschriften, regels en richtlijnen van de regelgevende instantie, en toepasselijke richtlijnen van bijvoorbeeld mediakanalen.
Aanbieding van garantie
Adverteerders moeten mogelijk specifieke informatie verstrekken (bijvoorbeeld belangrijkste voorwaarden) wanneer ze gebruik maken van de term "garantie" of een soortgelijk woord dat een belofte of garantie inhoudt. Wanneer adverteerders dergelijke
garanties bieden, moeten ze in het algemeen aangeven of een geadverteerde garantie "volledig" of "beperkt" is, wat de duur is en wat de belangrijkste beperkingen van de garantie zijn. Ook moeten adverteerders aangeven waar de volledige details van de
garantie beschikbaar zijn. Alle garanties moeten voldoen aan nationale en regionale wetten en voorschriften, regels en richtlijnen van de regelgevende instantie, en toepasselijke richtlijnen van bijvoorbeeld mediakanalen.
Advertenties voor gezondheidsgerelateerde en medische producten
Advertenties voor gezondheidsgerelateerde en medische producten en services (waaronder medicijnen) moeten voldoen aan nationale en regionale wetten en voorschriften, regels en richtlijnen van de regelgevende instantie, en toepasselijke
richtlijnen van bijvoorbeeld mediakanalen. De mediakanalen hebben strenge richtlijnen ten aanzien van bijvoorbeeld:
Medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn:
Advertenties moeten een waarschuwing en/of informatie over bijverschijnselen bevatten.
De zinnen "Alleen op recept verkrijgbaar" en/of "Alleen te gebruiken op aanwijzing van uw huisarts" moeten meestal visueel worden weergegeven in de commercial. Gebruik van het product mag niet in beeld worden gebracht.
Medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn en medische OTC-apparaten (Over The Counter):
Er mag niet worden beweerd dat alleen het product heilzaam is voor een aandoening.
Zonder voldoende kwalificaties of documentatie mogen termen als "veilig", "risicovrij", "onschadelijk" en dergelijke niet worden gebruikt. Advertenties mogen niet op kinderen zijn gericht. De zin "Gebruik alleen volgens bijsluiter" moet visueel in de advertentie worden weergegeven. Verklaringen van medici: In het algemeen mogen medewerkers uit de gezondheidszorg alleen in commercials voor een gezondheidsproduct of -service verschijnen als ze reclame maken voor hun eigen service.
Postorder, telefoon en internet en direct response advertising
Alle advertenties voor postorder-, telefoon en internetbedrijven en direct response advertising moeten voldoen aan nationale en regionale wetten en voorschriften, regels en richtlijnen van de regelgevende instantie, en toepasselijke richtlijnen van bijvoorbeeld mediakanalen, bijvoorbeeld: Kosten naast de geadverteerde aankoopprijs (voor bijvoorbeeld porto en afhandeling) moeten ook worden vermeld. De consument moet de koopwaar binnen een redelijke termijn ontvangen. Als de leveringstijd bijvoorbeeld langer dan 30 dagen is, moet de werkelijke verwachte leveringstijd worden vermeld in de commercial.
Gebruik van "nieuw" in advertenties
Adverteerders mogen de term "nieuw" alleen gebruiken gedurende een periode van zes maanden vanaf het moment dat een product of service is geïntroduceerd.
Persoonlijke producten
Advertenties voor persoonlijke producten (zoals maandverband, zwangerschapstests, hivtests, incontinentieluiers, soa-medicijnen) moeten voldoen aan de richtlijnen van mediakanalen.
Beloningen en aanbiedingen
Adverteerders moeten ervoor zorgen dat de waarde van een beloning niet lager is dan wordt beweerd en dat beloningen of aanbiedingen niet onveilig of schadelijk voor de consument zijn. De adverteerder moet onder andere:
Alle aanbiedingsgegevens vertrekken, waaronder regels, deelnamevoorwaarden, begin- en einddatum, en vereisten voor uitvoering.
Ervoor zorgen dat de volledige details eenvoudig toegankelijk zijn.
Contant geld restitueren voor beloningen die de consument retourneert.
Verboden presentaties en technieken in commercials
Full Motion Media verbiedt advertenties waarin onder andere:
Dingen worden beweerd die onjuist, bedrieglijk of misleidend zijn of die verkeerd worden weergegeven.
Ongefundeerde of overdreven inkomsten in het vooruitzicht worden gesteld."Subliminale waarneming" of andere soortgelijke technieken worden gebruikt. Ten onrechte naar veiligheid wordt verwezen als de verpakking, het etiket of de bijlage van het product een waarschuwing bevat of als het normale gebruik van het product een mogelijk risico inhoudt. "Bait and switch"-tactieken worden gebruikt om reclame te maken voor goederen of services die niet voor verkoop zijn bedoeld, maar worden genoemd om mensen te verleiden tot de aanschaf van vervangende goederen of services. Direct of indirect ambtenaren of overheidsinstellingen worden gebruikt zonder officiële goedkeuring.
Veiligheid
Adverteerders moeten zich houden aan normale veiligheidsmaatregelen. (Personen mogen bijvoorbeeld niet in beeld worden gebracht wanneer ze met alcohol op achter het stuur gaan zitten of wanneer ze in een auto geen veiligheidsriem dragen.)
Geldinzameling
Overeenkomstig het beleid van mediakanalen accepteert Full Motion Media in het algemeen geen advertenties waarin geld wordt ingezameld, uitzonderingen daargelaten, voor bepaalde soorten politieke campagnes, goede doelen, non-profitorganisaties, ngo's of andere soortgelijke organisaties. Advertenties die wel worden geaccepteerd, dienen te voldoen aan alle toepasselijke regels en voorschriften met betrekking tot advertenties in deze context.
Overlays
Wanneer overlays worden gebruikt, moeten deze duidelijk en opvallend worden weergegeven.
Tabak/sigaretten
Full Motion Media accepteert geen advertenties voor sigaretten, sigaren, pijptabak, rookattributen en rookloze tabak.
5.5 Indien Contractant handelt/zich gedraagt in strijd met artikel 5.3 van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer per direct de produktie off-line zetten. De betalingsverplichting en overige verplichtingen van Contractant uit de Overeenkomst blijven onverminderd van kracht.
5.6 Contractant zal Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Opdrachtnemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

ARTIKEL 6. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM:

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Zaken en/of Werken, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer. Contractant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Contractant de Werken of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
6.2 Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Werken. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de Werken heeft beveiligd, is het Contractant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
6.3 Wat betreft Zaken en/of Werken welke Opdrachtnemer zelf heeft gegenereerd en/of ontwikkeld, vrijwaart Opdrachtnemer Contractant tegen aanspraken van derden ter zake die Zaken en/of Werken uitsluitend vanwege een (vermeend) inbreuk op een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht. Contractant zal op verzoek van Opdrachtnemer in dergelijke gevallen (i) de benodigde en adequate medewerking verlenen aan Opdrachtnemer, (ii) Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk informeren over het bestaan en de inhoud van de aanspraak, (iii) de behandeling van de betreffende zaak overlaten aan Opdrachtnemer, en (iv) zonodig adequate volmachten aan Opdrachtnemer verlenen om zich, zo nodig in naam van Contractant, tegen de aanspraak te verweren.
6.4 Afdracht van overige rechten en rechten aan derden, waaronder maar niet uitsluitend auteurs- en portretrecht, zijn de verantwoordelijkheid van de Contractant.
6.5 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis en Zaken en/of Werken ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Contractant ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 7. LEVERINGSTERMIJNEN:

7.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim.
7.2 Opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings)termijnen, indien de overschrijding is veroorzaakt door buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Contractant zo spoedig mogelijk in overleg treden.
7.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Contractant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Contractant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
7.4 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Contractant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Contractant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

ARTIKEL 8. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Contractant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Contractant de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Contractant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Contractant niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
8.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.4 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8.5 Indien de ontbinding aan de Contractant toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
8.6 Indien de Contractant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Contractant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
8.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Contractant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Contractant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Contractant in rekening gebracht. De Contractant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
8.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Contractant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Contractant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Contractant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8.9 Indien de Contractant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Contractant in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 9. OVERMACHT:

9.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Omstandigheden daaronder begrepen: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of sterftegeval en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten. Gebruiken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
9.2 De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.
9.3 Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.
9.4 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Contractant gehouden deze factuur - zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

ARTIKEL 10. VERGOEDINGEN:

10.1 Contractant is aan Opdrachtnemer de overeengekomen vergoedingen verschuldigd voor door Contractant afgenomen Diensten.
10.2 Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Contractant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten/diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Contractant aan Opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zal daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst sluiten of schriftelijke bevestiging sturen aan Contractant.
10.3 In dit artikel opgenomen vergoedingen zijn verschuldigd nadat de werken aan Contractant ter beschikking zijn gesteld, of anders indien vooraf anders is overeengekomen. Betaling van het factuurbedrag dient - zonder recht op korting of verrekening - te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
10.4 Alle vergoedingen die de Contractant aan Opdrachtnemer verschuldigd is, zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
10.5 Contractant is gerechtigd tot het facturen van een 50% aanbetaling voor overeenkomsten met een factuurbedrag van Euro 1.500,- en hoger.
10.6 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
10.7 Indien Contractant niet tijdig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim.
10.8 Vanaf de datum waarop Contractant in verzuim verkeert, is Opdrachtnemer gerechtigd een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is en administratiekosten in rekening te brengen.
10.9 Opdrachtnemer heeft het recht de door Contractant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
10.10 Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Contractant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
10.11 De Contractant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.
10.12 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Contractant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
10.13 Indien de Contractant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven. In welk geval Contractant naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle redelijke kosten buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die de Opdrachtnemer maakt, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van de vordering of van de rechtsuitoefening anderszins. De Contractant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
10.14 Bij twijfel over kredietwaardigheid van Contractant kan Opdrachtnemer de Contractant vragen zekerheid te stellen. Indien de Contractant hiermee niet instemt, is Opdrachtnemer
gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te staken danwel de Overeenkomst te beëindigen.
10.15 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Contractant zijn de verplichtingen van Contractant onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 11. ONDERZOEK EN RECLAMATIE:

11.1 De Contractant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Contractant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Contractant dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
11.2 Indien de Contractant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Contractant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en diensten.
11.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Contractant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
11.4 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Contractant zorgdragen voor herstel daarvan.
11.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Contractant.
11.6 Na verloop van de reclamatietermijn zullen alle kosten voor herstel, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Contractant in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 12. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST:

12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur.
12.2 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
12.3 Beëindiging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd kan door ieder der partijen geschieden 3 maanden voor het verstrijken van het einde van de looptijd. Opzegging dient in alle gevallen schriftelijk te geschieden. Bij niet tijdige opzegging wordt de Overeenkomst automatisch voor 1 jaar verlengd.
12.4 Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Contractant - al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Contractant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5 Indien Contractant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 10.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEDEN:

13.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Contractant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
13.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
13.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
13.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Contractant en/of derde, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN:

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
14.4 Er is sprake van een geschil zodra één der partijen dat stelt.

ARTIKEL 15. SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN:

15.1 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
15.2 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.
15.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
15.4 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.